صفحه اصلی


هموطنانی که قبلا حساب بانکی آنان در سامانه وزارت رفاه تاييد شده است، نيازی به ثبت اطلاعات در اين سامانه ندارند.

ثبت اطلاعات در اين سامانه، به منزله ثبت نام در طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادي خانوار (اجرا شده توسط مرکز آمار ايران) نمی باشد. لذا هموطناني که قبلا در طرح مذکور ثبت نام نکرده اند، از ورود به اين سامانه خودداری نمايند.

لطفاً از مراجعه حضوری به ادارات ثبت احوال خودداری نماييد و جهت پيگيری وضعيت خود صرفاً به همين سايت مراجعه فرماييد


احراز هویت
مشخصات  (سرپرست خانوار)
شماره ملی:
نام:
نام خانوادگی:
نام پدر:
تاریخ تولد: 1326/02/03
شماره شناسنامه:
کد پستی :
تلفن ثابت :  پیش  شماره:
تلفن همراه:
    

لطفاً اطلاعات اعضای خانوار خود را وارد نماييد
شماره ملینامنام خانوادگینام پدرشماره شناسنامه تاريخ تولد
2803344254ابراهيمسيدآقازادهحسن985 1364/03/01
2802899864كريمسيدآقازادهحسن1466 1363/02/10
2790064032احمدسيدآقازادهحسن0 1368/09/01


اطلاعات با موفقيت ثبت شد
تاريخ ثبت اطلاعات: 1389/06/31
کد پيگيری: 7343158961841162

لطفاً بعد از 48 ساعت با کد پيگيری فوق، وضعيت خود را در سايت www.ncr.ir ملاحظه فرماييد

خروج